Підсумки записів за дебетом або кредитом рахунку

СОДЕРЖАНИЕ
0
10 просмотров
28 января 2019

Чим зумовлена рівність підсумків активу і пасиву балансу

1) в обох його частинах відображено у вартісній оцінці одні й ті ж господарські засоби, тільки згруповані за різними ознаками

2) вимогами П(С)БО

3) математичною рівністю

4) така рівність не є обов’язковою

Ліва сторона рахунка має назву:

4) немає правильної відповіді.

Процес відкриття рахунка — це:

1) запис початкового сальдо на підставі статей балансу;

2) запис оборотів за дебетом і кредитом;

3) надання рахунку назви;

4) немає правильної відповіді.

Наявність на певний момент часу засобів, коштів і джерел на рахунку — це:

4) немає правильної відповіді.

Накопичена інформація про рух об’єкта обліку, відображеного за дебетом і кредитом називається:

4) немає правильної відповіді.

Підсумки записів у правій частині рахунка називають:

1) дебетовим оборотом;

2) кредитовим оборотом;

3) початковим сальдо;

4) кінцевим сальдо

Залежно від обліку активів чи джерел їх утворення бухгалтерські рахунки поділяють на:

1) балансові й позабалансові;

2) активні й пасивні;

3) активні, пасивні й контрактивні;

4) немає правильної відповіді.

Сальдо в активних рахунках записується:

3) як у дебеті, так і в кредиті;

4) немає правильної відповіді.

Рахунки, які відображають джерела господарських засобів, є:

Сума всіх кредитових залишків відображає:

1) власний капітал;

2) загальну вартість господарських засобів;

3) загальний обсяг джерел господарських засобів;

4) немає правильної відповіді.

На тій стороні рахунка, де показується залишок, відображається його:

4) немає правильної відповіді.

Пасивні рахунки призначені для обліку:

2) дебіторської заборгованості;

4) обліку основних засобів.

Активні рахунки призначені для обліку:

1) заборгованості підприємства перед підзвітними особами;

2) кредиторської заборгованості;

3) дебіторської заборгованості;

Дебетовий оборот за активним рахунком показує:

1) збільшення майна;

2) збільшення капіталу;

3) зменшення зобов’язань;

4) зменшення капіталу.

Дебетовий оборот за пасивним рахунком показує:

1) збільшення господарських засобів;

2) збільшення зобов’язань;

3) зменшення капіталу;

4) немає правильної відповіді.

Для визначення кінцевого сальдо за активним рахунком необхідно:

1) до початкового дебетового сальдо додати кредитовий оборот і відняти дебетовий;

2) до початкового дебетового сальдо додати дебетовий оборот і відняти кредитовий;

3) від початкового дебетового залишку відняти кредитовий оборот і відняти дебетовий;

4) немає правильної відповіді.

Для визначення кінцевого сальдо за пасивним рахунком необхідно:

1) до початкового кредитового сальдо додати кредитовий оборот і відняти дебетовий;

2) до початкового кредитового сальдо додати дебетовий оборот і відняти кредитовий;

3) від початкового дебетового залишку відняти кредитовий оборот і відняти дебетовий;

4) немає правильної відповіді.

Подвійним записом називають відображення кожної господарської операції двічі:

1) в активі й пасиві балансу;

2) за дебетом одного і кредитом іншого рахунка;

3) за дебетом і кредитом одного рахунка;

4) за дебетом одного і дебетом іншого рахунка.

Бухгалтерська проводка, за якої один рахунок дебетується, а другий кредитується на одну і ту ж суму, називається:

Бухгалтерська проводка, за якої один рахунок дебетується, а декілька кредитуються на загальну суму або навпаки, називається:

4) немає правильної відповіді.

Запис, який здійснюється в спеціальних журналах з обов’язковим відображенням нумерації господарських операцій, їх змісту, сум і кореспондуючих рахунків, є:

Залежно від обсягів інформації і рівня узагальнення рахунки поділяють:

1) активні й пасивні;

2) закриті й відкриті;

3) синтетичні й аналітичні;

4) немає правильної відповіді.

Сальдо в пасивних рахунках записується:

3) як у дебеті, так і в кредиті;

4) немає правильної відповіді.

Оборотні активи підприємства характеризують такі рахунки:

Власний капітал характеризують такі рахунки:

До якого класу належать такі рахунки: «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», «Розрахунки за податками», «Розрахунки за страхуванням»:

Рахунки як елемент бухгалтерського обліку;

План рахунків бухгалтерського обліку та його взаємозв’язок з фінансовою звітністю

Зафіксована в первинних документах інформація за технологією облікового процесу підлягає реєстрації та класифікації (групуванню) з метою її систематизації, з тим щоб у кінцевому підсумку стати окремою статтею балансу. Відображення господарських опе­рацій безпосередньо у бухгалтерському балансі практично недоцільне, оскільки після кожної операції довелося б складати новий баланс. Крім того, баланс як моментний показник складають на перше число місяця і він не містить узагальненої інформації про рух кожної групи засобів і їх джерел. Тому поточний облік стану і змін засобів та їхніх джерел, самих господарських процесів у діяльності аптеки забезпечується за допомогою системи рахунків.

Рахунки — це один з елементів методу бухгалтерського обліку, спосіб групування і поточного відображення за певними ознаками наявності та руху засобів аптеки, їхніх джерел і господарських операцій.

Кожній групі активів, джерел їх формування та господарських операцій відкривають рахунок. Так, для обліку основних засобів відкривається рахунок “Основні засоби”, для обліку товарів — “Товари”, для обліку готівкових грошей — “Каса” тотцо. Отже, рахунок є засобом групування (узагальнення) активів, пасивів, господарських операцій і конт­ролю за їх станом і рухом у процесі господарської діяльності аптеки.

Зміст, призначення і будова рахунків зумовлені об’єктами, що обліковуються, і завданнями обліку.

У результаті господарської діяльності активи та джерела їх утворення можуть збіль­шуватися або зменшуватися. Таке збільшення або зменшення на рахунках відобража­ється окремо. Тому рахунки бухгалтерського обліку прийнято зображати у вигляді дво­сторонньої таблиці (рис. 9.3), ліву сторону якої позначають умовним терміном дебет (від лат. debetвін винен), а праву — кредит (від лат. creditвін вірить). Назву рахунка пишуть посередині таблиці. Кожна сторона призначається для роздільного відобра­ження збільшення або зменшення сум.

Позаяк об’єкт бухгалтерського обліку характеризується певним станом, тобто наяв­ністю на певний момент часу засобів, коштів і джерел, то насамперед на рахунку фіксу­ють цей стан, що називається початковим залишком, або початковим сальдо (від італ. saldo — розрахунок). Після цього на рахунках відображають господарські операції, тобто зміни засобів та їх джерел. При цьому збільшення об’єкта обліку записують на одній сто­роні рахунку, а зменшення — на протилежній. Маючи інформацію про початкове сальдо об’єкта обліку та зміни протягом звітного періоду, визначають сальдо на кінець звітного періоду. Накопичена інформація про рух об’єкта обліку, відображеного за дебетом і кре­дитом, називається оборотом. Підсумки записів за дебетом рахунка називають дебето­вим оборотом, підсумки записів за кредитом рахунка — кредитовим оборотом.

Класифікація бухгалтерських рахунків за економічним змістом

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку базується на економічній класифі­кації засобів, джерел і процесів, є єдиною та будується за ознаками змісту, призначення та структури рахунків. Крім того, рахунки класифікують за ознаками: відношення до балансу (активні, пасивні, забалансові); за ступенем деталізації інформації (синтетичні, субрахунки, аналітичні).

В основу класифікації рахунків за економічним змістом покладено економічний зміст об’єктів бухгалтерського обліку. Залежно від цього рахунки поділяють на три групи: рахунки господарських засобів (активів); рахунки джерел господарських засобів (пасивів) і рахунки господарських процесів (рис. 9.3).

На рахунках господарських засобів відображають наявність та рух засобів. Залежно від виконуваних функцій вони поділяються на: необоротні активи, запаси, грошові кошти, кошти в розрахунках.

На рахунках джерел господарських засобів відображають наявність та рух джерел. За характером відображуваних на них джерел, рахунки цієї групи поділяють на рахунки джерел власних засобів і рахунки джерел залучених засобів. Джерелами власних засобів є капітал, резерви, нерозподілені прибутки, різні забезпечення. Джерелами залучених засобів є позики банку, кредиторська заборгованість, різні зобов’язання.

Кругообіг капіталу аптеки здійснюється через господарські процеси: постачання (купівля), виробництво та реалізація (продаж). Економічний зміст цих операцій відобра­жають рахунки господарських процесів. На цих рахунках обліковують господарські опера­ції, пов’язані із заготівлею та придбанням ресурсів, виробництвом продукції (виконання робіт та надання послуг) та її реалізацією. До рахунків господарських процесів належать: “Капітальні інвестиції”, “Собівартість реалізації”, “Доходи від реалізації” та ін.

Бухгалтерський рахунок

Ці назви частин рахунку є умовними позначеннями бухгалтерського рахунку і суттєвого навантаження не несуть. Підсумки записів по дебету або кредиту рахунків називають оборотами, а різницю між ними -лишком, або сальдо.
Відповідно до балансу бухгалтерські рахунки поділяються на активні, пасивні та активно-пасивні.
До активних належать рахунки класів 1-3, за допомогою яких здійснюється облік стану і руху господарських ресурсів, а саме: основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів (див. статті активу балансу).
Рахунки класів 4-6, призначені для обліку стану та руху джерел формування господарських ресурсів, називаються пасивними (див. статті пасиву балансу).
Прийнято певний порядок відображення на активних і пасивних рахунках господарських операцій, а саме: Активний рахунок
Пасивний рахунок
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Початковий залишок (сальдо)
Зменшення
Зменшення
Початковий залишок (сальдо)
Збільшення

Збільшення
Дебетовий оборот

Кредитний оборот
Кінцевий залишок (сальдо)

Кінцевий залишок (сальдо)
41
Дебет
2.4900000
Як видно зі схем, порядок відображення господарських операцій на активних і пасивних рахунках різний. В активних рахунках у дебет записується початковий залишок (сальдо) ресурсів, їх подальше збільшення, у кредит — зменшення ресурсів. Сума записів операцій по дебету називається дебетовим оборотом. Кінцевий залишок (сальдо) ресурсів по активному рахунку записується у дебеті. Порядок записів на пасивних рахунках прямо протилежний. Початковий залишок (сальдо) відображається в кредиті пасивного рахунку. По кредиту відображається також збільшення джерел формування активів та кінцевий їх залишок (сальдо). По дебету пасивного рахунку відображається зменшення джерел активів.
Деякі рахунки в залежності від господарських операцій можуть мати одночасно дебетовий або кредитовий залишок, який може знаходитися як в активі, так і в пасиві балансу. Такі рахунки називаються активно-пасивними.
Баланс і бухгалтерські рахунки тісно пов’язані між собою. Так, при відкритті рахунків початковий залишок записується з балансу, і навпаки, при складанні балансу на певну дату в статті балансу заносяться кінцеві залишки з рахунків бухгалтерського обліку.
Усі господарські операції на бухгалтерських рахунках відображаються за допомогою методу подвійного запису.

Источники: http://sdamzavas.net/1-36093.html, http://studopedia.su/11_15552_rahunki-yak-element-buhgalterskogo-obliku.html, http://texts.news/sudebnaya-buhgalteriya-ukrainy/buhgalterskiy-rahunok.html

Комментировать
0
10 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно